Kontakt

Adres naszego biura

Marketing Match Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 41/13
02-521 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości: 6 000 PLN, opłacony w całości. KRS: 0000581329, NIP: 521-370-98-02, REGON: 362764040